Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00 

Číslo akreditace programu: MŠMT 13578/2018-2-601

Termín: 27.–28. 5. 2019

Rozsah: 20 hod. (16 hodin prezenční část, 4 hodiny distanční část)

Kurzovné: 1800 Kč/os.

Místo konání: Olomouc (přesné místo upřesníme podle počtu účastníků)

Anotace:

Práce s programem SOCIOKLIMA nabízí kromě stručné základní diagnostiky i podrobná zjištění k pochopení kontextu soužití žáků ve třídě. Absolvování kurzu opravňuje účastníky k expertní práci s výsledky šetření. Expertní práce s metodou SOCIOKLIMA zahrnuje specifické dovednosti poradenských pracovníků ve školství pro včasné zachycení, rozpoznání a pojmenování rizikových, slabých a silných stránek skupiny. Posiluje profesní způsobilost v interpretaci a porozumění kontextu zjištěných jevů. Vybavuje ověřenými technikami pro efektivní komunikaci, motivování ke změně a posilování žádoucího chování.

* dříve též „Expert pro práci s metodou SOCIOKLIMA“; jedná se akreditovaný kurz, jehož náplní jsou speciální dovednosti potřebné pro práci s detailními výstupy on-line diagnostiky metody SOCIOKLIMA

Cíle kurzu

Cílem je posílení kompetencí k interpretace a využití výsledků šetření SOCIOKLIMA, tvorba a realizace preventivního či intervenčního programu pro třídu dle závěrů šetření, tvorba a realizace individuálních výchovných plánů – indikovaná prevence, pravidla pro komunikaci s žákem, s rodiči, s vyučujícími.

Využijte naplno možnosti komplexní metody prevence rizikového chování a staňte se experty v práci s metodou SOCIOKLIMA.

Přihlaste se na kurz

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00.

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • Účast na kurzu lze stornovat nejpozději 8 dnů před jeho konáním (s vrácením uhrazeného kurzovného v plné výši)
  • 7–3 dny před termínem konání kurzu storno poplatky ve výši 50% kurzovného
  • 2–0 dnů před termínem konání kurzu storno poplatky ve výši 100%
  • Ve výjimečných případech lze zajistit náhradu za přihlášeného účastníka (bez možnosti využití dotovaného kurzovného)
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.