Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: Podáno k akreditaci MŠMT
Rozsah: 8 hod (á 45 minut)
Kurzovné: 980 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:

Účinná prevence začíná od nejútlejšího dětství. V rámci výchovy dětí je posilování prosociálního chování, podpora kultivovaného vyjadřování negativních emocí, řešení konfliktů, zvládání zátěže a přijímá í odlišnosti. Přechod do školy je pro dítě významným mezníkem. V novém prostředí se učí novým sociálním dovednostem, které se odráží v jeho sociální pozici. Učí se zvládat každodenní povinnosti, ale také začíná období intenzivního tréninku „být mezi lidmi“. Každodenní kontakt s vrstevníky má nezastupitelnou úlohu v socializaci dítěte. Rozvoj sociálních dovedností je základním předpokladem zdravých vztahů ve třídě. Preventivní programy zaměřené na děti mladšího školního věku vycházejí z jejich potřeb, zájmů i možností a limitů.

Vzdělávací cíl:

Účastníci porozumí smyslu a formě preventivního působení v oblasti rozvoje životních dovedností dětí ve vrstevnické skupině za přítomnosti formujícího vlivu učitele jako autority. Naučí se sledovat potřeby dětí a využít jejich potenciál v oblasti posílení kladných vlastností a dovedností. Využijí respektující přístup k minimalizaci nežádoucích projevů chování s ohledem na cíle chování dětí a budou umět vytvářet podmínky pro zdravý rozvoj dětí. Naučí se včasné detekci signálů a efektivní prevenci rizikového chování dětí, včetně podpory role rodičů v dané oblasti.

 Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.