Ochrana osobních údajů

Pro naplnění zákonných povinností, které jsou společnosti SOCIOKLIMA, s.r.o., jakožto Správci vašich Osobních údajů uloženy, vám sdělujeme následující informace:

Vaše Osobní údaje shromažďujeme vždy jen v nezbytném rozsahu a k jejich zpracování přistupujeme korektně, zákonným a transparentním způsobem s  maximální odpovědností.

Zákonným důvodem Ochrany vašich osobních údajů je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 1. Správcem vašich Osobních údajů je: společnost SOCIOKLIMA, s.r.o. , IČO: 247 63 683 se sídlem Praha 10 – Vinohrady, Francouzská 55/52, okres Praha Hl.m., PSČ 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172369 ve Spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 172369.
 2. Kontaktní údaje Správce: Adresa Správce je totožná s jeho zapsaným sídlem. Adresa elektronické pošty info@socioklima.eu, telefonické spojení +420605011336
 3. Činnosti, které vykonáváme:
  1. On line diagnostika – V systému SOCIOKLIMA evidujeme níže uvedené role. Osobní údaje a Citlivé Osobní údaje, které v tomto systému shromažďujeme, získáváme prostřednictvím online dotazníků, které jsou dostupné na webovém rozhraní:
   • Žák (student): Jméno, příjmení, pohlaví, škola, třída
   • v dotazníkovém šetření – sebehodnocení dle zvoleného dotazníku a hodnocení chování spolužáka /sociometrické šetření s uvedením konkrétních jmen /
   • Učitel: Jméno, příjmení, škola, email adresa
   • Kontaktní osoba: Jméno, příjmení, škola, email adresa, telefon
   • Expert: Jméno, příjmení, email, telefon
   • Administrátor: Jméno, příjmení, email, telefon
  2. Přímá práce s žáky: Pro tuto činnost shromažďujeme tyto Osobní údaje:
   • Jméno, příjmení žáka
   • Škola, ročník /třída
   • Citlivé údaje: rodinná situace
  3. Vzdělávání pedagogů: Pro tuto činnost shromažďujeme tyto Osobní údaje:
   • Jméno, příjmení, titul zaměstnance, dále
   • Datum  a místo narození
   • Email adresa, telefon
  4. Práce s rodiči: Pro tuto činnost shromažďujeme tyto Osobní údaje:
   • Jméno, příjmení
   • Email, telefon
   • Citlivé údaje: rodinná situace, anamnéza
  5. Zaměstnávání zaměstnanců – Osobní údaje, které pro tuto činnost shromažďujeme:
   • Jméno, příjmení, titul zaměstnance, dále
   • Datum narození
   • Rodné číslo
   • Číslo občanského průkazu
   • Bydliště
   • Číslo účtu
   • Zdravotní pojišťovna
 4. Účely pro které vaše Osobní údaje shromažďujeme jsou následující:
  1. Plnění Smlouvy  (např. Smlouva o poskytnutí služeb systému SOCIOKLIMA – on line diagnostiky školních tříd, Smlouva o vzdělávání apod.)
  2. Plnění zákonných povinností (činnost pro OSPOD a soudy, dále např. ve vztazích pracovněprávních,)
  3. Jiné důvody, pro které je vždy ke zpracování vašich Osobních údajů vyžádán Váš výslovný a předchozí, písemný souhlas.
 5. Doba uložení Vašich Osobních údajů:  Pokud není doba uložení Vašich Osobních údajů stanovena právním předpisem jinak, činí maximálně 13 let.
 6. Předávání Vašich Osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám:
  1. Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny Zpracovatelům, s nimiž máme uzavřenou smlouvu o Zpracování Osobních údajů, v případě plnění zákonných povinností orgánům státní moci nebo jiným osobám, určeným zákonem.
  2. Vaše Osobní údaje jsou výjimečně zpřístupněny našim zaměstnancům, pokud je to nezbytné pro plnění jejich pracovních úkolů.
  3. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.
 7. Pro ochranu Vašich Osobních údajů byl přijat soubor personálních, fyzických a technických opatření.
 8. Speciální ochrana v systému SOCIOKLIMA: IT support pro SOCIOKLIMA zajišťuje Ing. Jakub Ludwig, technickým provozovatelem serverů je Ing. Filip Munk. Data uživatelů jsou uložena na serverech v Praze a Francii a neopouští prostor EU. V systému SOCIOKLIMA je použit nástroj pro řízení oprávnění uživatelských účtů, který zamezuje uživateli bez patřičného oprávnění vidět data, která pro jeho roli nejsou určena.
  • Kontaktní osoba – registrací do systému zakládá školní profil, objednává licenci, platí fakturu. Má přístup ke všem třídám, učitelům a neadresným výstupům ve své škole.
  • Učitel – vidí dotazníky své třídy, své studenty a neadresné výstupy pro jeho třídu. Je také zodpovědný za distribuci a sběr informovaných souhlasů.
  • Student/žák – vidí pouze své dotazníky a neadresné výstupy pro jeho třídu.
  • Expert – vidí adresné výstupy všech dotazníků jeho škol. Pro ochranu adresných dat je vázán etickým kodexem a speciálním proškolením.
  • Specialista – vidí výsledky při konzultaci s externím expertem. Pro ochranu adresných dat je vázán etickým kodexem.
  • Administrátor – v rámci systému vidí vše a může upravovat libovolná data. Tuto roli zastává pouze autorka projektu Mgr. Milena Mikulková a IT support Ing. Jakub Ludwig.
 9. Speciální ochrana v systém SOCIOKLIMA je dále zajištěna dalšími souvisejícími opatřeními, a to obsahem smlouvy o poskytnutí služby v systému SOCIOKLIMA, obchodními podmínkami, závazným Etickým kodexem a informovanými souhlasy rodičů.
 10. Práva Subjektu údajů: Jako Subjekt údajů máte právo, abyste byl o shromažďování a zpracování Vašich Osobních údajů Správcem transparentně informován, máte právo na přístup k vašim Osobním údajům, na jejich opravu, na jejich výmaz („právo být zapomenut“), na omezení zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo na informaci o zdroji vašich osobních údajů.

Veselí nad Moravou, dne 25. 5. 2018
Za SOCIOKLIMA, s.r.o.  Mgr. Milena Mikulková